loop loop
* הקרקע אינה זמינה לבנייה prev 1 /11 next     
PRINT
אין לראות את האמור לעיל כהזמנה להשקיע בעסקה או בחלק ממנה, או כהמלצה או יעוץ לפעול כאמור. חלק מן המידע הכלול במסמך זה צופה פני עתיד ועשוי להשתנות. ככל שאדם או תאגיד יבחרו לבצע השקעה בעסקה הנדונה במסמך זה, אזי מסמכי ההשקעה בלבד יחייבו את הצדדים לעסקה ולא יהיה תוקף לכל מצג, אמירה, או מידע שנמסרו למשקיע, בין בכתב ובין או בע''פ, זולת מסמכי ההשקעה כאמור.